الیزابت گلانوا در مراسم انتخاب دختر شایسته سال ۲۰۱۲ روسیه به این عنوان دست پیدا کرد و امسال او به عنوان نماینده روسیه در مسابقات دختر شایسته جهان در سال ۲۰۱۲ شرکت خواهد کرد.

 

S A L I J O O N
 
S A L I J O O N
 
S A L I J O O N
 
S A L I J O O N
 
 
S A L I J O O N
 
S A L I J O O N
 
 
    
S A L I J O O N
 
S A L I J O O N
 
S A L I J O O N
 
 
 
S A L I J O O N
 
 
 
S A L I J O O N
 
 
 
S A L I J O O N
 

S A L I J O O N

 
S A L I J O O N
 
S A L I J O O N
 
 
S A L I J O O N
 
S A L I J O O N
  
S A L I J O O N
 
 
 
S A L I J O O N
 
S A L I J O O N
 
S A L I J O O N
 
S A L I J O O N
 
S A L I J O O N
 
S A L I J O O N
 
 
 
S A L I J O O N
 
S A L I J O O N
 
S A L I J O O N
 
S A L I J O O N
 
S A L I J O O N
 
S A L I J O O N
 
S A L I J O O N
 
S A L I J O O N
 
S A L I J O O N
 
S A L I J O O N
 
S A L I J O O N
 
S A L I J O O N
 
S A L I J O O N
 
S A L I J O O N

 

منبع: گروه انترنتی سالیجون

نوشته شده توسط کلمانی  | لینک ثابت |